Tour de Tournai

The illusion of the antique.

More photos by flukia