mounfared

mounfared

lomography belair x 6-12
NikomatFt
Minolta Xg-1
Nikon F80
Nikon D300
FujiFilm X-T10
daguerreotype achromat 2.9/64
Petzval 2.2/85

2 56

My Albums