betkaa

betkaa

I take photos with my Praktica LTL3.

48

My Albums