Film: Kodak Ektachrome Elite 100 (expired 1996/12)

More photos by zulupt