Rolleicord IV + Kodak Tmax 100 expired

More photos by emkei