Tag: nikofia

  • Abkhazia, New Athos

    written by grad on 2010-08-20 #places
    Abkhazia, New Athos

    New Athos is a town of Abkhazia, situated some 22 km from Sukhumi by the shores of the Black Sea. The town was previously known under the names Nikopol, Acheisos, Anakopia, Nikopia, Nikofia, Nikopsis, Absara, Psyrtskha.

    1