Solo mountain tour

Mountain tour from Vordernberg via Grete-Klinger-Steig onto the Eisenerzer Reichenstein.

More photos by evilpete