nikon fm2, kodak elitechrome 100 expired x-pro

More photos by agrimony