Nikon FM2 Kodak Elitechrome 100 expired

More photos by agrimony