Bonkis diaries, Feb. 19'

More photos by didemutas