HONG KONG STREET / LOMOGRAPHY SLIDE / XPRO / LOMO LC-A+

夏天真的不能去香港,實在是有夠熱,連拍出來的底片顏色都一股沙漠般的色調。
但香港是一個不錯拍街景的地方!
Lomo LC-A+
Lomography Slide / XPro 200 ISO 35mm
Films No. 2607
2016-06-20

More photos by toomore