Fun Fun Hong Kong

Walking & Trekking & Shooting with Hong Kong Lomographers!

More photos by gocchin