Autumn

Pearce Lake, Sh726936 frame_09

More photos by gmushinsky