Horizon 202 // Kodak T-Max 100, Italy

Some horizon b/w photos.

More photos by zorki