2 Comments

  1. rik041
    rik041 ·

    great shot

  2. heyfrida
    heyfrida ·

    @fotomacher it's a Mamiya C3 :)

More photos by heyfrida