This next one goes a little somethin' like this...

♪♫ Well I woke up this mornin' (da DA da da da!). An idea in my head (da DA da da da!). Thought I'd shoot me some sprockets (da DA da da da!). An' I'd shoot 'em in red (da DA da da da!). So I made me some redscale (da DA da da da!). An' I took my Belair (da DA da da da!). Then I got to a-wondrin' (da da da da DA!)... how to fit that 35 roll in there... ♪♫ Oh, Lawdy, Mama! Got them Belair redscale sprocket blues... ♪♫

More photos by buckshot