Just before sunrise in Yaizu port, Shizuoka

A few fishermen were waiting the ship to depart.

焼津の小さな港にて。