the acropolis.

strange view while climbing on the acropolis.