Do Bobo just nip Opie?

Finishing the Roll in the Backyard