2012-09-08 Round Rock Mercedes Birthday La Sardina Fuji 200

More photos by gvelasco