Lubitel - Bangkok in B&W

Lubitel Lovin' on 35mm

More photos by sobetion