The church of Ioann Kronshtadskyy and snt. Amvrosiy Mednolanskiy

Kostroma's churches.