Shintaro Katsu

Zatoichi from Kenji Misumi

More photos by realrampage