Weekend in Venice

A nice weekend in Venice with my Holga