Photos taken on our trip from London, Ontario to Halifax, Nova Scotia.

More photos by erinwoodgatesphotography