Yellow Diablo

Yellow Diablo at wilton house super car show.