Album 67

Aachen and around, Horizon Perfekt, Kodak Elitechrome 200, x-Pro

More photos by das-z