Dwarf

Taken using the Diana Fisheye Lens

More photos by lucretia