Touring Manila again

Sudden Lomo Trip with Eicatok