Near the Casino

Taken using the Diana Fisheye lens