Climb

Taken using the Diana Fisheye Lens.

More photos by lucretia