Album 35

Köln with with Smena Symbol, Kodak Elite-Chrome 100 ISO, xPro