Album 29

First experience with Smena Symbol, Kodak Elite-Chrome 100 ISO, xPro

More photos by das-z