Plaza de Maria Pita

Plaza de Maria Pita (A Coruña)