Nimslo 3D | Ektar 100 | @ViribusFemina | Utah - Salt Lake | August 2019

@ViribusFemina spinning in the Salt Lake. Beautiful form!