LC-A Big Book บทที่ 15: ย้ายฐานการผลิตไปที่ Filiale

ในปี 1986 การผลิตกล้อง Lomo Kompakt Automat ถูกย้ายออกจากโรงงานหลักของ LOMO PLC หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อ “Home Base” ไปยังโรงงานย่อยๆใกล้เคียง

ในปี 1985/86 ในช่วงเวลาที่มีการประชุมพรรคระดับสูงในกรุงมอสโกนั้น “Filiale” (โรงงานย่อยๆ) ในเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กก็สร้างเสร็จสมบูรณ์ ผลก็คือการผลิตกล้อง LOMO LC-A เป็นไปอย่างเต็มกำลัง และโรงงานก็รับคนงานใหม่เข้ามาทำงานอย่างต่อเนื่อง ในวันที่โชคดีบางวัน มีคนทำงานในโรงงาน LOMO PLC มากถึง 25,000 คน ไม่นานงานผลิตก็เริ่มขึ้นในโรงผลิตใหม่ที่ชื่อว่า Filiale โรงผลิตใหม่นี้เป็นตึกใหญ่ 3 ชั้น ขนาด 100,000 ตารางเมตร สร้างขึ้นเพื่อการผลิตกล้อง LOMO LC-A โดยเฉพาะ

ในปี 1986 การผลิตกล้อง Lomo Kompakt Automat ถูกย้ายออกจากโรงงานหลักของ LOMO PLC หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อ “Home Base” ไปยังโรงงานย่อยๆใกล้เคียง โรงงานผลิตกล้อง LOMO LC-A ย่อยๆ แต่ละแห่งทำงานกันอย่างเต็มที่ และจากปี 1988 ถึง 1991 โรงงานเหล่านี้ได้บรรลุเป้าหมายการผลิตสูงสุด นั่นก็คือกล้อง LOMO LC-A 15,000 ตัวถูกผลิตขึ้นในแต่ละเดือน!

สั่งซื้อไปอ่านแบบฉบับเต็มๆได้ที่ book

written by ungrumpy on 2011-02-20 #library #lomography #excerpts #lomo-lc-a-big-book
translated by mayhalvorsen

More Interesting Articles