Guess the Mystery Product (ตอนที่ 3)

ถูกต้องแล้ว อะไรบางอย่างกำลังอบอวลอยู่ในครัวของ Lomography! เราอยากบอกให้คุณรู้จริงๆ ให้ตายเถอะ! แต่ก็ทำอะไรไม่ได้… ลองดูคำใบ่้คราวนี้แล้วทายกันต่อไป ทุกอย่างกำลังใกล้ความจริงเข้าไปทุกทีแล้ว!

ขอบคุณ ringo สำหรับภาพถ่ายสุดอัศจรรย์นี้!

written by kokakoo on 2010-10-13 #news #guess-the-mystery-product-part-three-3-october
translated by kokakoo

More Interesting Articles