ครั้งแรกกับ Xpro: Lomography X-Pro (35mm, 200 iso) จากผู้ใช้

ความคิดครั้งแรกของฉันกับฟิล์ม Lomography XPro…

ฉันไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรืื่องฟิล์์ม โดยเฉพาะกับฟิล์์ม xpro และการล้างครอส ฉันเพียงเคยได้ยินเกี่ยวกับมันไม่กี่ทีที่ร้านล้างรูป ถามว่าจะทำ E6 หรืือ C41 และคำตอบของฉันคืือ มันต่างกันยังไง และผลลัพธ์์ของการล้างครอสนั้นก็ไม่ค่อยดึงดูด มันมักจะเป็นสีออกเหลืืองๆ

ฉันเลยลองฟิล์ม Lomography Xpro ม้วนแรกมันออกมืดๆ ไม่มีสิ่งที่ฉันต้องการเลย แต่ฉันก็ลองเริ่มต้นกับมัน ฉันใช้มันในวันที่ฟ้าสดใสกับกล้อง Diana Mini และฉันชอบภาพที่ออกมา ภาพที่ออกมาก็ยังคงมืด แต่อย่างน้อยฉันก็รู้ว่ามันจำเป็นต้องมีแสงเพิ่มอย่างมาก หรือใช้แฟลชเวลาถ่ายในที่ร่ม

ฉันคงบอกไม่ได้ว่าม้วนต่อไปจะออกมาดีหรืือไม่ แต่อย่างน้อยก็ได้รู้ว่าฉันพลาดอะไรไป และควรจะทำยังไงกับมัน เพืื่อให้ได้ภาพที่ดีขึ้น และฉันคงต้องยอมรับว่า ฉันชอบสีของฟิล์ม Lomo XPro จริงๆ!

written by nural on 2010-07-31 #gear #review #c41 #sunny #lomography #xpro #diana-f #edirne
translated by phiphu

More Interesting Articles