1988

Some scenes from my childhood vs nawadays :-)

2 Comments

  1. dr_dorokhov
  2. gmushinsky
    gmushinsky ·

    Amasing album!

More photos by dr_dorokhov