Museum of Mechanics

Fishermen's wharf, an Francisco

More photos by shoujoai