Testing the EOS-3

Testing the EOS-3 around Quebec