When we went to the Russia x Singapore Lomo Exhibition

renaishashin, azzzy and stonerfairy

More photos by quaisoir