piotrmazurowski

piotrmazurowski

: - )
Olympus OM-G, Voigtlander Bessa T and many many point and shoot cameras

8 98

My Albums