Film: Fuji 800 (taken from fuji quik snap 800) REDSCALE