Diana Mini, Kodak Elitechrome Extra Colour 100 iso.

More photos by juditto