Notes

  • The Beginning

    written by jiu on 2011-03-24

    由最開頭張張都震到睇唔到 到依加你“正常”相 雖然都重係BB level, 但係都好有滿足感XD 依加diana mini己經係的每日唔可以少嘅野:):)