embankment

photo was taken on a threeday trip to kiev

More photos by freedafree