2 Comments

  1. noralasz
    noralasz ·

    i rmmber this fixie ;)

  2. rascomo
    rascomo ·

    nice fixie

More photos by edmund_li