José Saramago grafitti - My 10th prophecy

One Comment

  1. saidseni
    saidseni ·

    Já fotografei este grafitti mas a tua foto arrasa!!

More photos by adelinasbm