Kosmo Foto

Kosmo Foto Mono, Hay's Dock, Lerwick, Shetland.

More photos by angusinshetland